IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
ជិត  X

លក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌឆ្លាតវៃ

 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់ឬការទទួលបានសម្ភារៈ

ពត៌មានផលិតផលឬសេវាកម្មតាមរយៈ គេហទំព័រ ។ តាមរយៈការចូលប្រើ គេហទំព័រ អ្នកយល់ព្រមទទួលយកដោយគ្មានកំណត់ឬគុណសម្បត្តិទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះសូមចេញពី គេហទំព័រ ភ្លាម។ សូមអគុណដល់ការសហការណ៍របស់អ្នក។

សូមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ការទាមទារកម្មសិទ្ធិ

មាតិកាដែលផ្តល់ដោយ គេហទំព័រ រួមមានអត្ថបទតន្ត្រីសម្លេងរូបថតវីដេអូរូបភាពក្រាហ្វិចអ៊ីម៉ែលនិងខ្លឹមសារនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ មាតិកាទាំងអស់ត្រូវគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមទាំងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានគ្រប់គ្រងឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ គេហទំព័រ ។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការក្នុងការសរសេរអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការផលិតចម្លងចំលងឬកែ

ប្រែមាតិកាណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម។ គេហទំព័រ មានសិទ្ធិបញ្ចប់គណនីនិងរឹបអូសប្រាក់ចំនេញខុសច្បាប់ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើលក្ខខណ្ឌ។ ការពិន័យនិងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងត្រូវអនុវត្តតាមភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីនេះ។

 

បទបញ្ញត្តិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នកប្រើទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លឹមសារហើយត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម:

 

 គោរពច្បាប់និងបទបញ្ជាក្នុងប្រទេស។

 ហាមឃាត់ប្រើសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ណាមួយ។

 អនុលោមតាមបទបញ្ជាទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

 ហាមឃាត់អនុវត្តអាកប្បកិរិយាណាមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធសេវាវេបសាយដែលនឹងនាំមកនូវប្រសិទ្ធិភាពដល់គេហទំព័រ គេហទំព័រ

 អ្នកប្រើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្ននិងពេញលេញ។

 

ការកែប្រែការផ្អាកនិងការបញ្ចប់សេវាកម្មប្រព័ន្ធគេហទំព័រ

ដោយមើលឃើញពីប្រសិទ្ធិភាពពិសេសដោយសេវាកម្មបណ្តាញ គេហទំព័រ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរកែប្រែកាត់ផ្តាច់បញ្ឈប់សេវាកម្មវេបសាយពេញលេញឬពេញលេញមិនមានការទទួលខុ

សត្រូវសម្រាប់អ្នកប្រើឬភាគីទីបី។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រជាធម្មតា គេហទំព័រនឹងផ្តល់សេវាកម្មបណ្តាញជាទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ឬប្រតិបត្តិការជួសជុលឬថែទាំឧបករណ៍ដែលជា

ប់ទាក់ទងដែលនឹងធ្វើអោយមានការរំខានដល់សេវាបណ្តាញ។ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ នឹងព្យាយាមជៀសវាងការរំខានសេវាកម្មណាមួយឬការកំណត់អប្បបរមាចន្លោះពេលក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុ

ន ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

 

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

អ្នកអាចស្វែងរកតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬធនធានផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា គេហទំព័រ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រឬធនធានខាងក្រៅបែបនេះហើយមិនគាំទ្រនិងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះ

ខ្លឹមសារផលិតផលសេវាកម្មឬសម្ភារផ្សេងទៀត

ដែលមានឬអាចរកបានពីគេហទំព័របែបនេះ ឬធនធាន។ គេហទំព័រ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់រឺដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ជាក់ស្តែងឬការចោទប្រ

កាន់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីដោយឬជាប់ពា

ក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រណាមួយឬ 

គេហទំព័រនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការលិចការបាត់បង់ការកេងប្រវ័ញ្ចឬការកែប្រែផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសារតែការវា

យប្រហារការវាយប្រហារមេរោគការផ្ទុះឡើងនូវបញ្ហាកុំព្យួទ័

រផ្ទាល់ខ្លួនដែលនាំទៅដល់ការបិទសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតជាបណ្តោះអាសន្ន។ បញ្ហាឬផលប៉ះពាល់ណាមួយែដលបណា្ដលមកពីការជួសជុលឬការជួសជុលប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ នឹងគ្រប់គ្រងនិងដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មនៅលើប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លី។ ប៉ុន្តែ គេហទំព័រ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលដោយសារតែការកែប្រែការរំខាននិងការបញ្ចប់សេវាកម្មប្រព័ន្ធគេហ

ទំព័រ។ លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ អាចមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរកែប្រែកែប្រែរារាំងឬបញ្ឈប់សេវាកម្មគេហទំព័រនៅគ្រប់ពេលវេលានិងពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយ

មូលហេតុណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

អ្នកប្រើនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់ក្រោយពីការរំលោភបំពានច្បាប់ដែលបណ្តាលមកពីការបំពានលើខ្លឹមសារ

នៃលក្ខខណ្ឌនិង គេហទំព័រ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

 

សំណងនៃការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌ

អ្នកប្រើបានយល់ស្របដើម្បីធានានិងបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុន ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ និងភាគីទីបីដែលអ្នកប្រើក៏យល់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះតែផលប៉ះពាល់ក្រោយពីការរំលោភលើខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌ។

 

ច្បាប់និងបទបញ្ជា

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៃសេវាកម្មវេបសាយត្រូវតែស្របជាមួយច្បាប់ទាក់ទងនឹងជាតិនិងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ។ ប្រសិនបើមាតិកាណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខ័ណ្ឌដែលមានជម្លោះជាមួយច្បាប់ទាក់ទងគ្នានិងច្បាប់និងបទប

ញ្ជានោះភាពផ្ទុយគ្នាត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 គេហទំព័រ មានសិទ្ធិបកស្រាយល័ក្ខខ័ណ្ឌ។
 ចំណងជើងនៃពាក្យនេះគឺសម្រាប់តែគោលបំណងងាយស្រួលវានឹងត្រូវបានមិនអើពើនៅពេលការបកស្រាយ។
 មាតិកាទាំងអស់ខាងលើធ្វើតាមភាសាអង់គ្លេស។