IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Tutup  X

Intelligent Polisi Privasi

 

Pernyataan Personal Pemprosesan Data

Pernyataan Pemprosesan Data Peribadi ini PDPS dibentuk di bawah akta perlindungan data peribadi 2010 selanjutnya disebut akta. Dasar dan prosedur data peribadi anda dan persetujuan anda terhadap penggunaannya dan pemprosesan yang dilakukan oleh Kumpulan disenaraikan dalam PDPS seperti berikut:

 

Definisi

Kumpulan merujuk kepada kumpulan pendidikan cerdas, sama ada syarikat berdaftar di dalam atau di luar Malaysia.

Kursus Intelligent merujuk kepada kursus Mental–Aritmetik cerdas, yang merupakan tanda dagang berdaftar kumpulan pendidikan pintar.

Data Peribadi merujuk pada nama anak Anda atau nama, usia, jantina, tanggal lahir, alamat, e–mel, nombor telefon, foto, dan data yang telah dikumpulkan atau akan dikumpulkan dari semasa ke semasa.

 

Penyediaan Data Peribadi

Apabila anda memberikan data peribadi anda kepada kumpulan, kumpulan berhak untuk mendapatkan data anda untuk pengurusan pendaftaran kursus atau untuk pertanyaan kursus kepada kumpulan. kumpulan juga akan menerima dan menyimpan data peribadi anda semasa anda memasuki laman web, rangkaian sosial atau blog kumpulan.

 

Komitmen Kami terhadap Keselamatan Data

Untuk menjaga ketepatan data peribadi anda, serta mencegah akses tanpa izin ke dan memastikan penggunaan data peribadi anda dengan betul, kami telah melakukan langkah–langkah fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan melindungi data peribadi yang kami kumpulkan.

Langkah-langkah ini tertakluk kepada kajian dan pemantauan berterusan. Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk melindungi data peribadi anda, tidak ada langkah-langkah keselamatan yang dapat menjamin bahawa data dan maklumat peribadi anda tidak akan mengalami gangguan, penyalahgunaan atau penggodaman dan kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan yang timbul akibat dari kejadian seperti itu.

 

Maklumat Hak Cipta dan Tanda Dagangan

Halaman dan kandungan Laman web termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, dan ikon dokumen dan nama dagang, logo dan tanda dagang syarikat masing–masing adalah hak cipta, reka bentuk dan tanda dagangan syarikat yang memiliki hak, hak milik dan kepentingan dalam harta intelek tersebut.

Tiada izin atau kebenaran diberikan kepada anda, atau siapa pun yang bertindak atas nama anda, untuk mencetak, menyalin, memperbanyak, menyebarkan, menghantar, memuat naik, memuat turun, menyimpan, memaparkan di khalayak ramai, mengubah, atau mengubah simpan dokumen dan kecuali untuk memuat turun dan mencetak dokumen untuk tujuan penyimpanan rekod peribadi sahaja. Tidak ada izin atau kebenaran yang diberikan kepada anda untuk menggunakan, atau mengizinkan orang lain menggunakan ikon, alamat laman web, atau cara lain untuk memautkan laman Internet lain dengan mana–mana halaman di laman web kecuali dibenarkan secara khusus oleh syarikat secara bertulis.

Segala muat turun, penghantaran semula atau penyalinan atau pengubahsuaian dokumen yang tidak dibenarkan atau penggunaan selain daripada yang dijelaskan di atas dilarang keras oleh undang–undang.

 

Tujuan Pemprosesan Data Peribadi

Kumpulan boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 

Untuk memproses permohonan borang pendaftaran kursus Intelligent anak anda.

Untuk menghubungi anda melalui panggilan telefon, pesanan teks sms, e–mel, faks, surat dan atau kaedah hubungan lain yang sesuai.

Untuk menjawab pertanyaan dan komen anda.

Untuk memberi anda perkhidmatan menjelaskan kursus, jadual, kemudahan, program, rancangan atau aktiviti yang berkaitan dengan Intelligent.

Untuk tujuan pentadbiran.

Untuk memberitahu anda tentang perubahan pada jadwal kursus Intelligent, dan layanan melalui panggilan telefon, pesan teks sms, e–mel, faks, surat atau kaedah hubungan lain yang sesuai.

Kumpulan boleh menggunakan foto, klip video, atau suara anak anda atau anda untuk tujuan promosi kursus, kemudahan atau perkhidmatan Intelligent melalui panggilan telefon, pesanan teks sms, e–mel, faks, surat atau kaedah hubungan lain yang sesuai.

Apa-apa tujuan lain yang difikirkan wajar oleh kumpulan.

 

Terma dan syarat perkhidmatan laman web ini harus selaras dengan undang-undang korelasi nasional dan undang–undang dan peraturan. Sekiranya salah satu kandungan dalam terma dan syarat bertentangan dengan hukum korelasi dan undang–undang dan peraturan, pertentangan tersebut sebagian harus mematuhi undang-undang dan peraturan. Kami mengalu-alukan komen dan cadangan anda mengenai dasar privasi kami.